marc N
Marc N.

Huisfotograaf en winkel- en cafémedewerker

jan
Jan V.R.

Winkel -en café medewerker

luc
Luc W.

Café & boekenteam

jo
Jo D.B.

Café & logistiek

Annemie
Annemie H.

Boekenteam

jovi
Jovi

Winkel -en café medewerker

Robert
Robert D.

Erelid

Päscale P.
Pascale P.

Logistiek en vensterdecoratie

Monique V.
Monique V.

Winkel & cafémedewerker

Valerie V.
Valerie V.

Winkel & cafémedewerker
Logistiek

Ruben M.
Ruben M.

Bestuurder
Publiekswerking

Martine V.
Martine V.

Boekenteam
winkel & cafémedewerker

FRANKY
Franky N.

Stichtend erelid

an d,
Ann D.

Boekenteam
Winkel & cafémedewerker
Redactieteam

Marijke D.
Marijke D.


Mediateam
Vormgeefster huisstijl

Raf B.
Raf B.


Coördinator 't Leeshuus
Winkel- en cafémedewerker
Logistiek

francois
Françoise R.


Winkel- en cafémedewerker
Publiekswerking

W
Willy R.


Winkel- en cafémedewerker

sam
Sam D.


Publiekswerking
Logistiek
Winkel- en cafémedewerker

M
Marleen D.


Winkel- en cafémedewerker

Michel M.
Michel M.


Publiekswerking

m
Marleen P.


Winkel- en cafémedewerker

Jacky L.
Jacky L.


Boekenteam

Inge W.
Inge W.


Boekenteam

J
Julie S.


Webredactie en mediateam
Winkel- en cafémedewerker

gwendolyne
Gwendoline


Winkel- en cafémedewerker

Gem D.
Gem D.


Winkel- en cafémedewerker

D
Dayenne D.


Winkel- en cafémedewerker

Daisy C.
Daisy C.


Redactie
Winkel- en cafémedewerker

beo
Bea D.R.


Coördinator redactie en 
publiekswerking
Winkel- en cafémedewerker
 

Marise L.
Marise L.


Coördinator medewerkers
Winkel- en cafémedewerker

A
Anja M.


Winkel- en cafémedewerker